REJESTRACJA KONTA WYSTAWCY

Witamy w rejestracji Konta Wystawcy. Proces rejestracji konta w systemie przebiega w 3 krokach:

1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego
2. Weryfikacja adresu e-mail podanego podczas rejestracji


Jesteś w punkcie 1. Wypełnij poniższy formularz i potwierdź przyciskiem "Zarejestruj". Na podany adres e-mail otrzymasz wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Po kliknięciu na link aktywacyjny konto zostanie aktywowane i będziesz mógł zalogować się w systemie.

Jeżeli zarejestrowałeś się już wcześniej i posiadasz konto w systemie zaloguj się tutaj.


Uwaga: Na podany adres e-mail zostaną wysłane dalsze instrukcje. Niektóre serwery mogą traktować automatycznie wysyłane wiadomości jako SPAM i umieszczać je w wydzielonym folderze programu pocztowego. Jeśli nie otrzymacie Państwo od nas wiadomości e-mail po zakończeniu zamówienia, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM oraz zmianę oznaczenia spam dla tej wiadomości.

Formularz rejestracyjny Wystawcy

Dane firmy

select
Zmiana adresu do korespondencji
Przedsiębiorstwo prowadzi działalność produkcyjną lub usługową w co najmniej dwóch krajach lub jest filią (przedstawicielstwem) zagranicznego przedsiębiorstwa.

Osoba upoważniona do kontaktu

Dane do logowania

 

Administratorem Danych Osobowych (Administrator) są Targi w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Galicyjska 9. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem email: iod@targi.krakow.pl Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Administratora:

1) W celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy,
2) W pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Sprzedawcy, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego,
3) Gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
4) Na podstawie zgody udzielonej w treści, wyłącznie w konkretnie wskazanym w tej zgodzie celu

Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu jej trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego Sprzedawcy, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez Klienta zgody. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych narusza postanowienia ogólnego rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016. Odbiorcą danych jest Administrator. Dane osobowe Klienta mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji usług na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie lub innym podmiotom, gdy jest to niezbędne do realizacji celów określonych. Podanie przez Klienta danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy. Niniejsze dane mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych z Administratorem.


Wyrażam zgodę:

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji umowy
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, w tym telefonów i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych po zakończeniu wydarzenia
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego adresu email w celu korzystania z usługi „Newsletter”
na profilowanie w celu zaproponowania najlepszej oferty
* Stosownie do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010r. Dz.U z 2010r. Nr 244 poz. 1627 oraz z dnia 17 grudnia 2010 Dz.U. z 2010r. Nr 249 poz. 1661 wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną udostępnionych w systemie ExpoSupport™.
* Oświadczam, że zapoznaliśmy się z Regulaminem Wystawcy Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie 2021 oraz załącznikiem do regulaminu, akceptujemy go w całości i zobowiązujemy się do jego przestrzegania. Potwierdzenie przyjęcia niniejszego zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy zgodnie z par. 2.2 Regulaminu Wystawcy Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie 2021. Pobierz Regulamin Wystawcy, Pobierz załącznik do regulaminu

* Pole wymagane

Ankieta epidemiologiczna

* Zapoznałem się i akceptuję w całości Regulamin korzystania z obiektu EXPO KRAKÓW i zobowiązuję się do jego przestrzegania oraz do przestrzegania wszelkich aktualnych wytycznych Ministerstwa Zdrowia i GIS związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
* Wyrażam zgodę na bezdotykowy pomiar temperatury w chwili wejścia na wydarzenie.
* Oświadczam, że jeżeli w dniu wydarzenia zostanę poddany/a kwarantannie lub nadzorowi sanitarnemu ze względów bezpieczeństwa nie wezmę udziału w wydarzeniu.
* Oświadczam, że jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w wydarzeniu miałbym/abym bezpośredni kontakt z: • osobą z potwierdzonym zakażeniem COVID-19 • lub osobą poddaną kwarantannie lub izolacji z powodu COVID-19 • lub osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zarażoną ze względów bezpieczeństwa nie wezmę udziału w wydarzeniu.
* Oświadczam że jeżeli w ciągu 14 dni przed udziałem w wydarzeniu miałbym/abym objawy chorobowe, w szczególności temperaturę powyżej 38 stopni, kaszel, problemy z oddychaniem, ze względów bezpieczeństwa nie wezmę udziału w wydarzeniu.
* Oświadczam, że poinformowałem/am wszystkich pracowników/osoby świadczące usługi na stoisku o treści powyższych oświadczeń i że osoby te złożyły je samodzielnie za moim pośrednictwem.
1. Celem pobierania i przetwarzania powyższych danych jest monitoring potencjalnych zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 –COVID-19 i podejmowania działań prewencyjnych.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Targi w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Galicyjska 9; kontakt do inspektora ochrony danych: iod@targi.krakow.pl; Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna tutaj
3. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, np. właściwemu Inspektorowi Sanitarnemu.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 14 dni w zakresie informacji zawartej w ankiecie w związku z stanem epidemii.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez wypełnienia oświadczenia uczestnik nie może wziąć udziału w wydarzeniu.
6. Ma Pani/Pana prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, złożenia sprzeciwu względem ich przetwarzania, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

FAQ

Otrzymuję komunikat, że mój adres istnieje już w systemie
Komunikat ten oznacza, że w przeszłości rejestrowaliście się już Państwo w naszym systemie rezerwacji i posiadacie w nim konto. Zapomniane hasło można zresetować, korzystając z funkcji [Zapomniałem hasła] na stronie logowania. Osoby posiadające już konto w systemie nie muszą rejestrować się ponownie.

Czy nazwa użytkownika [Login] może być adresem e-mail?
Tak, to częsta praktyka, minimalizuje ilość zapamiętywanych informacji.

Co oznacza * przy opisie pola (np. E-mail *)?
Znak ten oznacza, że bez wypełnienia tego pola nie można kontynuować zamówienia.

Inny problem z rejestracją
Skontaktuj się proszę z nami na pomoc@exposupport.pl